Geschiedenis van de rozenkrans
De rozenkrans of “Paternoster” is een katholieke gebedssnoer. De ‘ketting’ bestaat uit 59 kralen en begint met een kruisteken. Oorspronkelijk had hij 150 kralen die symbool stonden voor de 150 psalmen uit de Bijbel. De Rozenkrans die wij bidden, kregen we volgens de traditie doordat Maria hem in de 15de eeuw aan Sint Dominicus de Guzman schonk met de boodschap het “Wees gegroet” en het “Onze Vader” te bidden bij elk van de kralen. De psalmen werden dus vervangen door een “Weesgegroet” wat het makkelijker maakte voor mensen die geen tijd hadden om de psalmen te bidden of deze niet konden lezen.

Wie de rozenkrans bidt, toont niet alleen zijn toewijding aan God, maar krijgt er ook de bijzondere aandacht van Maria door.

Het bidden van de rozenkrans bestaat dus uit het bidden van meerdere gebeden in een bepaalde volgorde. Naast de gebeden maken ook 20 geloofsgeheimen onderdeel uit van het rozenkransgebed. Deze geheimen staan onderaan deze pagina vermeld.

Overzicht van de gebeden

Naam gebed Inhoud van het gebed
Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven; die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden; die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader; vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk, de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de verrijzenis van het lichaam; en het eeuwig leven. Amen.
Eer aan de Vader Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen, Amen.
Onze Vader Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, uw rijk kome, uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren, en breng ons niet in beproeving maar verlos ons van het kwade. (Want van U is het Koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in eeuwigheid) Amen.
Weesgegroet Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met U. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, En gezegend is Jezus, de Vrucht van Uw schoot. Heilige Maria, Moeder van God, Bid voor ons, zondaars, Nu en in het uur van onze dood. Amen.

De volgorde van de gebeden (zie ook de foto van de rozenkrans bovenaan de pagina):
Door het vastpakken met de vingers van de rozenkrans op de juiste plek weet je waar je gebleven bent in het gebed. 

Pak vast het: Bid:
het kruis maak een kruisteken en bid de geloofsbelijdenis
lichte kraaltje Eer aan de Vader en Onze Vader
3 donkere kraaltjes 3 keer Weesgegroet
lichte kraaltje Eer aan de Vader, noem het 1e geheim en Onze Vader
10 donkere kraaltjes 10 keer Weesgegroet en sluit af met Eer aan de Vader
lichte kraaltje noem het 2e geheim en Onze Vader
10 donkere kraaltjes 10 keer Weesgegroet en sluit af met Eer aan de Vader
lichte kraaltje noem het 3e geheim en Onze Vader
10 donkere kraaltjes 10 keer Weesgegroet en sluit af met Eer aan de Vader
lichte kraaltje noem het 4e geheim en Onze Vader
10 donkere kraaltjes 10 keer Weesgegroet en sluit af met Eer aan de Vader
lichte kraaltje noem het 5e geheim en Onze Vader
10 donkere kraaltjes 10 keer Weesgegroet en sluit af met Eer aan de Vader
lichte kraaltje (die je ook vastpakte bij het 1e geheim) hierboven werden de blijde geheimen genoemd, nu volgen op dezelfde manier de droevige geheimen, glorievolle geheimen en de geheimen van het licht
goudkleurig hartje met portret van Maria en Jezus (andere zijde) sluit af met het kruisteken

Bij het bidden van elk tientje (een rijtje van tien kralen) moeten we nadenken over het leven van Christus dat oorspronkelijk is samengevat in 15 geheimen. Als we deze allemaal willen overdenken moeten we het gebedssnoer drie keer helemaal bidden. Als je dat doet heb je de hele “rozenkrans gedaan”. Slechts één reeks geheimen bidden noemen we een “rozenhoedje”. Paus Johannes Paulus II voegde aan deze geheimen nog de “5 geheimen van het Licht” toe. Dat brengt het totaal dus op twintig.

Overzicht van de geheimen

De blijde geheimen (worden gebeden op maandag en zaterdag)
1. De engel Gabriël brengt de blijde boodschap aan Maria.
2. Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
3. Jezus wordt geboren in de stal van Bethlehem.
4. Jezus wordt in de tempel opgedragen.
5. Jezus wordt in de tempel teruggevonden.

De droevige geheimen (dinsdag en vrijdag)
1. Jezus bidt in doodsangst tot Zijn hemelse Vader.
2. Jezus wordt gegeseld.
3. Jezus wordt met doornen gekroond.
4. Jezus draagt Zijn kruis naar de berg van Calvarië.
5. Jezus sterft aan het kruis.

De glorievolle geheimen (woensdag en zondag)
1. Jezus verrijst uit de doden.
2. Jezus stijgt op ten hemel.
3. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen.
4. Maria wordt in de hemel opgenomen.
5. Maria wordt in de hemel gekroond.

De lichtende geheimen (donderdag)
1. De doop van Jezus in de Jordaan.
2. De openbaring van Jezus op de bruiloft van Kana.
3. Jezus verkondigt het Rijk van God en roept op tot bekering.
4. De wonderbaarlijke gedaanteverandering van Jezus op de berg Tabor.
5. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het Laatste Avondmaal.